Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland: vr en na de stichting der Hoogeschool te Leiden tot aan den dood van Boerhaave; uit de bronnen toegelicht, Volume 1

Front Cover
Eekhoff, 1868 - Medicine
 

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page ii - Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli documenta in illustri posita monumento intueri ; inde tibi tuaeque rei publicae, quod imitere, capias, inde, foedum 11 inceptu, foedum exitu, quod vites.
Page 447 - Nederland , vr en na de stichting der Hoogeschool te Leiden tot aan den dood van Boerhaave. Uit de bronnen toegelicht.
Page 847 - Yirum certe ad omnia, quae scientia humana comprehendi possunt, indaganda facile principem, et de quo dubites utrum consilio, an exemplo, major fuerit in instauranda deformata Physica. Absque invidia dixero, quidquid incrementi cepit naturalis historia ab ineunte decimo sexto seculo in hanc usque horam, omne id acceptum debemus monitis et preceptis illius viri; cujus indelibilem memoriam grata colet orbis perpetuitas.
Page 200 - Boekdrukkunst tot dien trap, waarop dezelve in het laatst der vijftiende en in het begin der zestiende eeuw was geiragt , aan de ftad Mcntz moet worden toege
Page 258 - Ba n ga, door kunde, beleid en beraden stoutmoedigheid gelijk gesteld worden met de uitnemendste operateurs van lateren tijd. N. Zas noemt hem //stads Vroed-var, die van de stad eene jaarwedde ontving, waarvoor hij) en voor niets anders, de doode vruchten der barende vrouwen, die door ontbering van krachten en ophouden der vlagen te kort schoten, moest helpen.
Page 584 - In 1677 bevorderd tot Med. Doctor, schijnt hij later bestendig in den Haag gewoond te hebben. In het latijn en fransch onderwezen , had hij veel gelezen en oordeelde met verstand over het gelezene, daar hij niet schroomvallig was het verkeerde in vele voorslagen en handelingen zijner voorgangers, meestal op goede gronden, aan te wijzen.
Page 60 - SOLENANDER, benoemd tot lijfarts van den hertog, welke betrekking hij vijf-en-dertig jaren met grooten roem waarnam. Met den hertog deed hij meerdere reizen naar onderscheidene duitsche hoven, waardoor hij met hooggeplaatste personen in kennis kwam en vele zaken en omstandigheden , die anders ligt onbekend waren gebleven , leerde kennen.
Page 67 - Nam ut demus aliquid varietatis a temperamento individuorum et tructandi ratione proficisci, nihilo minus adeo aequabilis ac sibi ubique similis est naturae ordo in producendis morbis, ut in diversis corporibus eadem plerumque reperiantur ejusdem morbi symptomata, ac ilia ipsa quae in Socrate aegrotante observata fuerint etiam generaliter ad hominem quemcumque eodem morbo laborantem transferri possint.
Page 779 - ULHOORN bediende hij zich eerst bij het steensnijden van den grooten toestel. Doch door de schriften van...

Bibliographic information